Cà Mau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Ngày 4/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 1311/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền, trong đó nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: Các cơ quan báo, đài trong tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo phụ lục đính kèm, với thời lượng và hình thức phù hợp, đảm bảo thông tin rộng rãi đến với các tầng lớp nhân dân.

ca-mau-day-manh-1-1630981094.png
Công văn số 1311 /STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, UBND các huyện, TP. Cà Mau giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo Hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tần suất thông tin, tuyên truyền (ưu tiên hình thức tuyên truyền lưu động) các nội dung theo phụ lục đính kèm; phối hợp với cơ quan liên quan lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể, phong trào, cuộc vận động đang được triển khai thực hiện phù hợp địa phương.

ca-mau-day-manh-2-1630981094.jpg
Thông tin về các bệnh nền khi mắc phải Covid-19.

Trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan đơn vị trong tỉnh đăng tải các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền để cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm và thực hiện… 

ca-mau-day-manh-3-1630981093.jpg
Bà Trần Thu Thủy.

Bà Trần Thu Thủy, doanh nghiệp Hải Thủy kinh doanh tại phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nói: “Chống dịch như chống giặc nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, kế hoạch thực hiện của tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như chống tham nhũng, bè phái là để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”.