Chi tiết thời gian người dân có thể đăng ký viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

1 giờ trước

Lễ viếng và lễ truy triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội Theo Thông cáo đặc biệt...