Người xưa dặn 'Trong nhà có 3 thứ con cháu làm ăn phát tời, hưởng phước đức nhiều đời”, 3 thứ đó là gì

Ba thứ được đề cập ở đây là những thứ gì?Thẻ tre Những thẻ tre ở đây thực sự đại diện cho sách và văn hóa. Từ xưa đến nay, người đời có câu: “Trong sách có nhà vàng, trong sách...