Mức lương hưu thấp nhất sau cải cách ngày 1/7/2024 là bao nhiêu tiền?

Báo cáo của Chính phủ cho biết rằng, từ ngày 1-7, sau khi tiến hành cải cách tiền lương, không còn tồn tại mức lương cơ sở và thông lệ so với các nước khác. Thay vào đó, mức lương thấp nhất của hệ thống lương sẽ trở thành mức 'lương hưu' thấp nhất.

Lương hưu thấp nhất sai cải cách là bao lâu?

Dự kiến, mức lương hưu thấp nhất sẽ không còn giữ nguyên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mà sẽ được điều chỉnh theo chủ trương nghị quyết 28. Theo đó, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ được giảm xuống một nửa của mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Mức lương hưu thấp nhất của cán bộ công chức có sự thay đổi sau cải cách 1/7/2024

Mức lương hưu thấp nhất của cán bộ công chức có sự thay đổi sau cải cách 1/7/2024

Tuy nhiên, điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ được điều chỉnh, từ 20 năm xuống còn 15 năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều người có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng.

Về hiện tại, mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 1-7-2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, có thể hiểu rằng mức lương hưu thấp nhất hiện tại đang là 1,8 triệu đồng/tháng.

Công chức viên chức sẽ được hưởng lương hưu vào thời điểm nào?

Căn cứ theo Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời điểm hưởng lương hưu của người lao động:

Thời điểm hưởng lương hưu

1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Theo đó, trong điều kiện bình thường thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do đơn vị lập khi công chức, viên chức đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Mức lương hưu sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn

Mức lương hưu sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn

Cơ quan nào thực hiện chi trả lương hưu?

Căn cứ tại Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ là nơi chi trả lương hưu cho những đối tượng được hưởng lương hưu.