8 trường hợp người dân bị thu hồi cà vẹt, biển số xe từ ngày 15/8

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Thông tư 24 ghi rõ 8 trường hợp thu hồi biển số và cà-vẹt xe như sau:

1. Trường hợp làm thủ tục đăng ký sang tên hoặc di chuyển.

2. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan nên xe hỏng không còn sử dụng được hoặc bị phá hủy.

3. Trường hợp xe không được phép lưu hành hoặc hết hạn sử dụng theo quy định.

4. Trường hợp xe bị kẻ gian lấy mất hoặc thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi biển số xe và cà-vẹt xe.

unnamed

5. Trường hợp nhập khẩu miễn thuế hoặc tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất và chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

6. Trường hợp xe đăng ký ở các khu kinh tế khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

7. Trường hợp đăng ký xe nhưng phát hiện hồ sơ bị làm giả hoặc có kết luận về việc số khung, số máy bị cắt, hàn, đục hoặc tẩy xóa, cấp không đúng quy định.

8. Trường hợp xe được tháo khung, máy để đăng ký cho xe khác.

Như vậy, nếu không thuộc trường hợp sang tên xe hoặc di chuyển hoặc các trường hợp còn lại nói trên, biển số xe và cà-vẹt xe của mẹ sẽ không bị thu hồi. Ngoài ra, biển số xe đang chạy sẽ được giải quyết theo quy định sau đây:

- Đối với xe đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì vẫn được tiếp tục sử dụng, trừ khi chủ xe có nhu cầu muốn đổi sang biển số định danh hoặc khi làm thủ tục sang tên. Lúc này sẽ tiến hành thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó để thực hiện thủ tục cấp biển số định danh theo đúng quy định.

- Đối với xe đăng ký biển 5 số: Nếu chưa làm thủ tục thu hồi thì mặc định biển số đó là biển số định danh của chủ xe. Ngược lại, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được di chuyển vào kho để cấp biển định danh theo quy định. Riêng với các biển số có mã LD, DA, MĐ, R thì vẫn được tiếp tục sử dụng kể cả khi cấp đổi hoặc cấp lại biển số, trừ khi chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

Thủ tục thu hồi cà vẹt, biển số xe

Theo Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định cụ thể thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của công dân được thực hiện như sau:

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Xe bị tai nạn không còn sử dụng sẽ bị tạm giữ cà vẹt, biển số xe

Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được quy tại Điều 26 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

* Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe:

- Căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật do cơ quan đăng kiểm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, cơ quan đăng ký xe phải rà soát, thông báo cho tổ chức, cá nhân có xe để làm thủ tục thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi thì tiến hành việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật thông tin khai báo của chủ xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công về xe hết niên hạn sử dụng, xe thải bỏ, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, cần làm thủ tục thu hồi theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, xe mất cắp theo quy định của pháp luật cho Công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ xe qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại hoặc cổng dịch vụ công;

- Xe đã đăng ký theo quy định tại khoản 8 Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì cơ quan đăng ký xe thông báo cho chủ xe biết và tiến hành ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe.

- Đối với hồ sơ xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là hồ sơ giả hoặc số máy hoặc số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa thì chuyển cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.