3 đối tượng được hoàn trả tiền BHYT năm 2023- 2024

Vũ Thị Thêm

Theo quy định, một số trường hợp được hoàn trả lại tiền đóng BHYT người dân cần nắm được để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bảo hiểm y tế (BHYT) được đông đảo người dân Việt Nam tham gia theo hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện. Khi tham gia BHYT người dân đỡ áp lực kinh kế trong qus trình khám chữa bệnh. Theo quy định, một số trường hợp được hoàn trả lại tiền đóng BHYT người dân cần nắm được để đảm bảo quyền lợi của mình.

Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT

3-truong-hop-hoan-tra-tien-bhyt-2

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhóm đối tượng tham gia BHYT (Khoản 4, 5 Điều 17 Quyết định 595 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 19, 20 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020) được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

+ Đối tượng 1: Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT)

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

+ Đối tượng 2: Người được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

+ Đối tượng 3: Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

doi-tuong-hoan-tra-bhyt-1

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm:

- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình

3-truong-hop-hoan-tra-tien-bhyt-1

Khi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, người dân có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình. Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, gồm:

- Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ các đối tượng do người lao động và đơn vị đóng, do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định và người đã khai báo tạm vắng;

- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú; trừ các đối tượng do người lao động và đơn vị đóng, do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định;

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.